Періодичні видання

Наукові праці

Електронний перелік видань інституту

Утримувач каталогу Національна наукова сільськогосподарська бібліотека

2012
Картоплярство : міжвід. темат. наук. зб. / Ін-т картоплярства НААН ; редкол. : О. А. Кравченко (відп. ред.) та ін. – К. : Аграр. наука, 2012. – Вип. 41. – 204 с.
Картоплярство України : наук.-вироб. журн. – 2012. – № 1-2. – 1000 прим.
Картоплярство України : наук.-вироб. журн. – 2012. – № 3-4. – 1000 прим.
Сорти картоплі в умовах зрошення Південного Степу України: наук.-практ. рек. / НААН, Ін-т картоплярства, Ін-т зрошуваного землеробства. — K.: TOB «КВІЦ», 2012. — 28 с.
Оздоровлення сортів картоплі методом культури апікальних меристем: метод. рек. / [Т.М. Олійник, К.А. Слободян, О.О. Шевченко та ін.]; Ін-т картоплярства НААН. — Немішаєве; K.: TOB «КВІЦ», 2012. — 28 с.
2011
Картоплярство : міжвід. темат. наук. зб. / Ін-т картоплярства НААН ; редкол. : О. А. Кравченко (відп. ред.) та ін. – К. : Аграр. наука, 2011. – Вип. 40. – 300 с.
Картоплярство України : наук.-вироб. журн. – 2011. – № 1-2. – 1000 прим.
Картоплярство України : наук.-вироб. журн. – 2011. – № 3-4. – 1000 прим.
2010
Картоплярство : міжвід. темат. наук. зб. / Ін-т картоплярства НААН ; редкол. : А. А. Бондарчук (відп. ред.) та ін. – К. : Аграр. наука, 2010. – Вип. 39. – 251 с.
Картоплярство України : наук.-вироб. журн. – 2010. – № 1-2. – 1000 прим.
Картоплярство України : наук.-вироб. журн. – 2010. – № 3-4. – 1000 прим.
Бондарчук А.А. Наукові основи насінництва картоплі в Україні: Монографія. — Біла Церква, 2010. — 400 с.
Промислова технологія виробництва картоплі в Україні / О.А. Демидів, М.М. Гаврилюк, А.А. Бондарчук та ін. — Київ: КИТ, 2010. — 104 с: іл.
2009
Картоплярство: міжвід. темат. наук. зб. / Ін-т картоплярства НААН ; редкол. : А. А. Бондарчук (відп. ред.) та ін. – К. : Аграр. наука, 2009. – Вип. 38. – 251 с.
Картоплярство України: наук.-вироб. журн. – 2009. – № 1-2. – 1000 прим.
Картоплярство України: наук.-вироб. журн. – 2009. – № 3-4. – 1000 прим.
БОНДАРЧУК А.А., КОЛТУНОВ В.А., КРАВЧЕНКО О.А. та ін. Картопля: вирощування, якість, збереженість. — Київ КИТ 2009. — 232 с: іл.
Картопля: Енциклопедичний довідник / За ред. А.А. Бондарчука, М.Я. Молоцького. — Біла Церква, 2009. — Т. 4. — 376 с.
2008
Картоплярство: Міжвід. тем. наук. зб.- К., 2008.- Вип.37.- 259с.
Науково-виробничий журнал «Картоплярство України». — №1-2.
Науково-виробничий журнал «Картоплярство України». — №3-4.
Каталог «Каталог сортив картоплі» Бондарчук А.А., Кравченко О.А., Осипчук А.А.,Сидорчук В.І. — 19с.

2007
Картоплярство: Міжвід. тем. наук. зб.- К., 2007.- Вип.36.-
197с.
Бондарчук А.А., Молоцький М.Я., Куценко В.С. «Картопля»,
т. 3, Київ, ВАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»,
2007, 536с., ум.друк.арк. 33,5.
Бондарчук А.А. «Виродження картоплі та прийоми боротьби
з ним», Біла Церква, БДАУ, 2007, 104с., ум. друк.арк.
6,05.
Професор Осипчук Андрій Антонович. Бібліографічний покажчик
наукових праць за 1967-2006рр.- Київ,»КИТ», 2007,
57с., ум.друк.арк.4,5.
Науково-виробничий журнал «Картоплярство України»,
№ 1-4.

2006
Картоплярство: Міжвід. тем. наук. зб.- К., 2006.- Вип.34-35.-
212с.
Бондарчук А.А., Молоцький М.Я. Сортозаміна та сортооновлення
картоплі. — Вінниця, ТОВ ПЦ «Енозіс», 2006. —
112 с.
Кучко Анатолій Андрійович. — К.: Аграрна наука, 2006,
84 с.
Науково-виробничий журнал «Картоплярство України».
— №1-4.
Остренко М.В. Шляхи створення селекційного матеріалу картоплі
з високим проявом господарських ознак і підвищеним вмістом
вітамінів: Автореф. дис. … канд. с.-г. наук/УААН. Ін-т
цукрових буряків. — К., 2006. — 19с.
Недільська У.І. Інтрогресія факторів стійкості проти сухої
фузаріозної гнилі диких, культурних видів у вихідний матеріал
картоплі: Автореф. дис. … канд. с.-г. наук/УААН. Ін-т
цукрових буряків. — К., 2006. — 19с.
Войцешина Н.І. Технологічні властивості картоплі залежно
від сорту, умов вирощування та зберігання: Автореф. дис.
… канд. с.-г. наук/НАУ. — К., 2006. 22с.

2005
Картоплярство: Міжвід. тем. наук. зб.- К., 2004.- Вип.33.-
212с.
Жолуденко О.В. Створення скоростиглого селекційно-цінного
матеріалу картоплі: Автореф. дис. … каед. с.-г. наук/УААН.
Ін-т рослинництва. — Х., 2005. — 19с.

2004
Картоплярство: Міжвід. тем. наук. зб.- К., 2004.- Вип.33.-
212с.
Костюченко В.Г. Вплив елементів агротехніки картоплі на
заселеність грунту та пошкодженість бульб дротяниками в
умовах Полісся: Автореф.дис. … канд.с.-г. наук/ УААН,
НАУ.- К., 2004.-20с.
Мацкевич В.В. Удосконалені методи оздоровлення картоплі
від вірусів та використання отриманого матеріалу в первинному
насінництві: Автореф.дис. … данд.с.-г. наук/ УААН, Інс-т
цукрових буряків.- К., 2004.-20с.

2003
Куценко В.С. Картопля / За ред.: В.В. Кононученка, М.Я.
Молоцького. -К., 2003.-Т.2. Хвороби і шкідники.-240с.
Картоплярство: Міжвідом. тем. наук. зб./УААН. Ін-т картоплярства.-К.:
Аграрна наука, 2003.-Вип.32.-179с.

2002
Вишневська О.А. Урожайність і якість картоплі залежно
від доз внесення та способу застосування вуглеамонійних
солей: Автореф.дис. … данд.с.-г. наук/ УААН, Інс-т землеробства.-
К., 2002.19с.
Картопля / За ред.: В.В. Кононученка, М.Я. Молоцького.
-Біла Церква, 2002.-Т.1.-536с.
Картоплярство: Міжвідом. тем. наук. зб./УААН. Ін-т картоплярства.-К.:
Аграрна наука, 2002.-Вип.31.-183с.
Методичні рекомендації щодо проведення досліджень з картоплею
/УААН, Ін-т картоплярства. -Немішаєве, 2002.-183с.

2001
Анотації завершених науково-дослідних робіт щодо виконання завдань науково-технічної
програми «Картоплярство» за
1996-2000 рр, «Розробити і освоїти систему виробництва, зберігання та
переробки картоплі на основі створення високопродуктивних імунних сортів,
удосконалення системи їх насінництва, розробки ресурсозберігаючих технологій
вирощування в умовах різних форм господарювання»/ УААН, Ін-т картоплярства;
Ред.кол.: В.В.Кононученко,.-
В.С.Куценко, А.А.Ооипчук та ін.- Немішаєве, 2001.- 41c.
Нове в насінництві картоплі; Бібліогр. покаж../ УААН, Ін-т картоплярства.-
Немішаєве, 200-1.- Зc.
Правові аспекти використання сортів рослин та. їх насіння як інтелектуальної
власності/ УААН, Ін-т картоплярства; Систем.
Т.М. Різник.- Немішаєве, 2001.- 36c.
Технологічний регламент вирощування картоплі: Рeком./ Мін-во аграрної політики
України, УААН, Ін-т картоплярства; В.В.Кононученко, В.С.Куценко,
А.А.Осипчук та ін.- Немішаєве, 2001.- 21с.
Чечітко І.П. Використання генофонду картоплі для створення вихідного селекційного
матеріалу стійкого проти сухої фузаріозної гнилі; Автореф….канд. с.-г. наук
/ УААН, Ін-т цукрових буряків.- К. ,2001.- 19с.

2000
Інформаційний лист. РОЗВИТОК картоплярства України (стат.показники)/ УААН,
Ін-т картоплярства.- Немішаєве,2000.- 16с.
Інформація про стан картоплярства України (на 20 квітня 2000 р.) / УААН,
Ін-т картоплярства.- Немішаєве,2000.- 9с.
Картоплярство: Міжвідом. тем. наук. зб./ УААН, Ін-т картоплярства.- К.,
2.000.- Вип.30.- 247с.
Насінництво картоплі: Бібліогр. покаж../ УААН, Ін-т картоплярства. — Немішаєве,2000.
— 9с.
Наші сорти — запорука, вашого успіху / УААН, Ін-т картоплярства.- Немішаєве,2000.-
21с.- (Б-чка картопляра).
Нематодостійкі сорти картоплі/ УААН,Ін-т картоплярства.-Немішаєве,2000.-
11с.
Основні характеристики сортів картоплі селекції Інституту картоплярства
та Поліської дослідної станції, які занесені до Реєстру
сортів рослин України / УААН, Ін-т картоплярства.- Немішаєве,2000.-
2с.- (Б-чка картопляра).
Прискорене розмноження насіннєвої картоплі / УААН, Ін-т
картоплярства,- Немішаєве,2000.- 9с.- (Б-чка картопляра).
Реєстр сортів картоплі України на 2001 рік / УААН, Ін-т картоплярства,-
Немішаєве,2000.- 5с.
Удобрення картоплі на присадибних ділянках і городах
/УААН, Ін-т картоплярства:. Підгот. П.Ф.Каліцький.- Немішаєве,2000.-
7с.- (Б-чка картопляра).
Чередніченко Л.М. Використання генофонду картоплі для створення фітофторостійкого
вихідного селекційного матеріалу: Автореф. дис….канд. о.-г. наук / УААН,
Ін-т цукрових буряків.- К. ,2000.- 20с.
Як одержати високий урожай картоплі / УААН, Ін-т картоплярства;
Підгот.:П.Ф.Каліцький, Т.В.Тимошенко.- Немішаєве,2000.-
9с.- (Б-чка картопляра).

1999
Вирощування картоплі в використанням єдиної технологічної колії / УААН,
Ін-т картоплярства; Підгот. В.В.Кононученко.- Немішаєве,1999.- 4с.
Вирощування ранньої картоплі / УААН, Ін-т картоплярства: Підгот. П.Ф.Каліцький.-
Немішаєве,1999.- 7с.- (Б-чка картопляра).
Інформаційний лист.Розвиток картоплярства України (стат.показники) / УААН.Ін-т
картоплярства: Підгот.: В.Д.Кочура, В.А.Сторожук, О.П.Аксьонова, І.В.Лахтадир.-
Немішаєве,1999.- 16с.
Картоплярство: Міжвідом. тем. наур;. зб./ УААН, Ін-т картоплярства.- К.,
1999.- Вип.29.- 210с.
Насінництво нових та перспективних сортів картоплі УААН,Ін-т картоплярства
: Підгот.: Є.В.Свертока, Ю.Я.Верменко.- Немішаєве,1999.- 2с.
Нематоди та боротьба з ними: Бібліогр. покаж./ УААН, Ін-т картоплярства,-
Немішаєве,1999.- 9с.
Осипчук Алла. А. Створення та оцінка, селекційного матеріалу картоплі для
різних грунтово-кліматичних зон: Автореф. дис.
канд. с.-г. наук/ УААН, Ін-т рослинництва.- Х.,1999.- 20с.
Перелік пестицидів, дозволених до використання на посівах картоплі в 2000
році /УААН,Ін-т картоплярства.- Немішаєве,1999.-4с.
Прискорене розмноження насіннєвої картоплі / УААН,Ін-т картоплярства: Підгот:
В.С.Різник, 1.1.Коотюк.- Немішаєве,1999.- 9с.- (Б-чка картопляра).
Реєстр сортів картоплі України на 2000 рік / УААН, Ін-т картоплярства.-
Немішаєве,1999.- 5с.
Тактаєв Б.А. Створення селекційного матеріалу картоплі,
стійкого проти картопляної нематоди Globodera rostochiensis
Woll. в комплексі з іншими цінними ознаками: Автореф.дио…канд.
с.-г. наук/ УААН, Ін-т рослинництва,- Х.,1999.- 20с.
Технологія виробництва картоплі: Бібліогр. покаж. видань за 1997-1999рр.
/ УААН, Ін-т картоплярства,- Немішаєве, 1999.- 12с,
Як захистити картоплю від хвороб та шкідників / УААН, Ін-т картоплярства;
Підгот.Т.В.Тимошенко.- Немішаєве,1999.- 10с,- (Б-чка картопляра.).