НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

  Засновано в 1968 році.
  Фонд наукової бібліотеки налічує 38515 примірників,
  з яких книги та брошури – 19673,
  періодичні видання – 18842 примірників.

Періодичні видання

Наукові праці

Електронний перелік видань інституту

Утримувач каталогу Національна наукова сільськогосподарська бібліотека

КАРТОПЛЯРСТВО: СЕЛЕКЦІЯ

КАРТОПЛЯРСТВО: МЕТОДИКА ДОСЛІДНОЇ СПРАВИ

Публікаційна активність

ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ

Обслуговування користувачів

  Користувачами довідково-інформаційного фонду бібліотеки є всі науковці та спеціалісти інституту, обслуговуючий та технічний персонал. Періодично протягом року в читальному залі ДІФом та ДБА бібліотеки користуються співробітники Поліської дослідної станції, учасники семінарів та координаційних нарад, які займаються дослідженнями в галузі картоплярства в різних регіонах України і координуються інститутом, студенти Немішаївського агротехнічного коледжу та Національного університету біоресурсів та природокористування України, садівники-городники України та ін.
  Всього протягом року довідково-інформаційним фондом користувалося більше 200 чоловік, з яких лише зареєстрованих на абонементі – 97.
  В бібліотеці зареєстровано відвідувань – 655, книговидач – 1231, виконано 276 бібліографічних довідок та надано біля 110 консультацій з питань користування довідково-інформаційним фондом та довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки.

Інформаційно-масова та культурно-просвітницька діяльність

  При організації інформаційно-масових заходів – проведенні відкритих переглядів літератури, організації книжкових виставок, днів інформації використовується весь довідково-бібліографічний апарат бібліотеки, особливо електронний каталог, завдяки якому за період 2017 р. в науковій бібліотеці було проведено 11 інформаційно-масових заходів , на яких було представлено 280 видань.

Наукова інформаційно-бібліографічна діяльність

  Бібліографічна робота наукової бібліотеки інституту в 2017 р. проводилася у напрямку удосконалення інформаційного та довідково-бібліографічного забезпечення наукових досліджень в картоплярстві на основі впровадження новітніх бібліотечних технологій та систематичного оперативного довідково-інформаційного забезпечення науковців Інституту згідно напрямків їх досліджень оперативною інформацією про новини галузі через видання спеціальних “Експрес-новин”, бібліографічних списків та покажчиків; бібліотечне обслуговування як наявним довідково-інформаційним фондом, так і в разі потреби – виконання замовлень на відсутні у фонді видання через МБА.
  Постійно зростають об’єми виконання інформаційно-бібліографічних робіт (підготовка матеріалу та видання бібліографічних списків, науково-допоміжних, ретроспективних та поточних покажчиків літератури, надання усних та письмових бібліографічних довідок та консультацій), оскільки бібліографічна інформація з ЕГК в подальшому використовується для формування тематичних покажчиків, списків літератури, „Експрес-новин”, які по системі диференційованого забезпечення керівництва (ДЗК) надаються дирекції інституту, безпосередньо завідуючим відділами, а також через стенд „Новини науки” – до відома науковців та спеціалістів галузі. Оперативному інформаційно-бібліографічному забезпеченню наукового потенціалу галузі сприяють підготовлені “Експрес-новини”, що виходять по мірі накопичення інформації майже двічі на місяць.
  Протягом року підготовлено 15 випуски „Експрес-новин”, які акумулюють 237 бібліографічних описи документів з проблемних питань галузі.
  В читальному залі бібліотеки представлені всі бібліографічні посібники наукової бібліотеки інституту, видані за період 1996-2017 рр., з якими можна також ознайомитися в автоматизованій системі в базі „Покажчики”.

Формування фонду

  Формування фонду ґрунтується на аналізі науково-технічної та сільськогосподарської інформації, комплектуванні та обробці на основі регламентуючих нормативно-технічних документів для накопичення у відповідних автоматизованих базах даних.
  Передбачено визначення каналів надходжень, вивчення спектру видань, організації співпраці стосовно книгообміну, використання МБА.
  Комплектування довідково-інформаційного фонду шляхом його поповнення виданнями з питань картоплярства та суміжних галузей здійснюється на основі глибокого вивчення реальних інформаційних потреб вчених, визначення переліку первинних і вторинних джерел інформації з питань картоплярства та встановлення шляхів їх надходження, вивчення використання комп’ютерних технологій у сфері комплектування і вимагає систематичного аналізу як каталогів видавництв на паперових носіях, так і в Інтернеті.
  Довідково-інформаційний фонд дає можливість науковцям чітко орієнтуватися в потоках інформації, здійснювати пошук першоджерел або їх копій.
  Основним критерієм відбору інформаційних джерел для комплектування ДІФ є їхня оригінальність та новизна, перспективність та можливість використання науковцями в майбутніх розробках, наповнення науково-технічною інформацією з проблемних питань селекції, насінництва та технології виробництва картоплі. Документальні масиви та створені в інституті фактографічні, бібліографічні бази даних є інформаційною основою для проведення наукового опрацювання, спрямованого на забезпечення споживача необхідною інформацією.
  Основними каналами надходжень потоку науково-технічної та сільськогосподарської інформації до довідково-інформаційного фонду наукової бібліотеки є: наукових фахових видань – книгообмін з 32-ма науковими установами, а періодичних видань – підписка через Укрпошту.
  Всього за 2017 рік фонд наукової бібліотеки поповнився на 443 одиниці: 73 книг та брошур, періодики – 298 номерів журналів і налічує 38515 примірників, з яких книг та брошур – 19673, періодичних видань – 18842 примірників.
  Доступ до глобальної мережі Інтернет дає можливість систематично аналізувати та відслідковувати нові надходження з питань галузі картоплярства до фондів провідних наукових бібліотек України через їхні електронні каталоги.

Науково-методична, науково-дослідницька та видавнича діяльність бібліотеки

  У 2017 році були продовжені наукові дослідження за темою „Формування електронного каталогу для науково-інформаційного та бібліографічного забезпечення інноваційного розвитку вітчизняної галузі картоплярства” на основі системного та комплексного підходів до питань інформаційно-бібліографічного забезпечення галузі картоплярства, з урахуванням пріоритетних напрямків розвитку селекції, насінництва і технології виробництва картоплі та з урахуванням досвіду та рекомендацій ДНСГБ.
  Методологічною основою досліджень є теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених Вергунова В.А., Дерлеменка В.В., Татарчук Л.М., Обвінцевої Г.І., Сарнецького Е.А. та інших щодо організації роботи та умов функціонування сільськогосподарських бібліотек України [1], методів формування бібліографічних ресурсів [2] та формування електронного каталогу ДНСГБ [3], використання лінгвістичного забезпечення при опрацюванні документів в ньому [4], організації бібліографічного інтерактивного пошуку та можливостей використання Інтернет [5], а також регламентуючі науково-технічні документи [6].
  Визначені канали надходження інформаційних потоків з питань картоплярства, здійснена наукова та бібліографічна обробка інформаційних потоків у відповідності до державних стандартів та методик використання УДК для систематизації літератури, створення бібліографічних посібників.
  Важливими джерелами дослідження стали публікації в наукових виданнях НААН, фахових періодичних виданнях, результати галузевих наукових досліджень, публікації в збірниках, бюлетенях, а також праці відомих вчених в галузі автоматизації бібліотечних процесів.
  Аналітико-синтетична обробка інформаційних потоків з питань картоплярства та суміжних галузей знань, з пріоритетних напрямків наукових досліджень в селекції, насінництві та технології виробництва картоплі у відповідності до діючих нормативно-технічних документів, а саме ДСТУ 7.1:2006 (Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання); ДСТУ 3582-97 (Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила); ГОСТ 7.12-93. (Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке) [7-9] та ін.
  Все вище зазначене надало можливість істотно наповнити електронний галузевий каталог бібліотеки. На сьогодні його об’єм становить 5586 запис, з яких 535 – описи книг, 4112 – аналітичних описів статей з питань картоплярства.
  Здійснюючи пошук за ключовими словами користувач знайде в автоматизованій системі 5586 записів, з яких: по селекції – 821, насінництву – 499, технології – 954, захисту – 851, удобренню – 674, хворобам – 806, шкідникам – 166, економіці – 104 та ін.
  За роками видання:
  2008 рік – 601 запис,
  2009 рік – 615,
  2010 рік – 641,
  2011 рік – 442,
  2012 рік – 439,
  2013 рік – 354,
  2014 рік – 301,
  2015 рік – 145
  2016 рік – 171
  2017 рік -586 записів
  Закріплення за виконанням НДР лаборанта для електронного набору інформаційних баз даних сприяло б прискоренню процесу накопичення та обробки інформації в ЕГК та БД.
  На даний час довідково-бібліографічний апарат (ДБА) бібліотеки нараховує біля 110 тисяч бібліографічних записів. Систематично проводиться робота над формуванням та редагуванням його основних складових: алфавітного й систематичного каталогів, системи картотек (предметної з питань картоплярства, публікацій співробітників інституту, авторефератів дисертацій, іноземної наукової літератури, реєстраційної періодики, законодавчих актів України, довідкових та бібліографічних видань та ін.).
  У 2017 р. продовжено роботу над формуванням електронної бібліографічної бази даних публікацій співробітників інституту й завершена робота над укладанням бібліографічного покажчика „Публікації співробітників Інституту картоплярства НААН за 2017 рік”, який сформовано на основі надходжень до довідково-інформаційного фонду наукової бібліотеки і який є доповненням до покажчиків публікацій співробітників ІК за 1997-2001, 2002-2005, 2006-2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 рр.
  Також науковцям інституту надавались консультації та довідки щодо користування ДБА (довідково-бібліографічним апаратом) та ЕК (електронним каталогом) ; з визначення індексів УДК (з використанням таблиць Універсальної десяткової класифікації) при підготовці до друку публікацій співробітників та ін.; щодо оформлення бібліографічних списків літератури.
  Апробація ЕГК АС „Картопляр” в усіх структурних підрозділах інституту та його впровадження засвідчили позитивні зрушення в інформаційно-бібліографічному забезпеченні наукового потенціалу галузі, а саме оперативність виконання пошуку і відбору інформації відповідно запиту користувачів. Сформований електронний галузевий каталог ІК НААН надає фахівцям можливість зорієнтуватися в інформаційних потоках та здійснювати оперативний, якісний та повний пошук за напрямами досліджень у картоплярстві (селекція, насінництво, технології виробництва картоплі), що зводить до мінімуму невиправдані затрати на дублювання певних досліджень.

Матеріально-технічна база

  Бібліотека має достатньо приміщень (198,2 м2) для зберігання галузевого довідково-інформаційного фонду: просторий читальний зал, в якому в 2011 році здійснено ремонт, 3 книгосховища. Завдяки придбанню програмного забезпечення „ІРБІС” та комп’ютера й принтера проводиться формування баз даних в електронному вигляді в автоматизованій системі.

Кадрове забезпечення бібліотеки

  В 2017 році бібліотечно-бібліографічну діяльність та наукові дослідження проводив 1 співробітник лабораторії науково-інформаційного та консалтингового забезпечення.

З питань книгообміну звертайтесь:

Смага Ольга Вікторівна

Тел: +38 045 774 15 33
E-mail: upri@visti.com