Інститут картоплярства Національної академії аграрних наук України оголошує прийом до аспірантури

на здобуття науковового ступеня доктора філософії за спеціальністю 201- агрономія (спеціалізація – селекція і насінництво, рослинництво) на 2023 рік:

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
В АСПІРАНТУРУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ
НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ В ІНСТИТУТІ КАРТОПЛЯРСТВА НААН
В 2023 РОЦІ

Вимоги до рівня освіти вступників

Інститут здійснює   прийом   до   аспірантури   за   спеціальністю «201 – агрономія». Прийом на навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання подано у Додатку 1.

Інститут отримав ліцензію Міністерства освіти і науки України щодо надання освітніх послуг на третьому освітньо-науковому рівні (підготовка ступеня доктора філософії) відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1073 від 05.09.2016 р.

Правила прийому до аспірантури Інституту розроблені відповідно до законодавства України (Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII, Постанова Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р. «Про затвердження порядку підготовки здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», Наказ Міністерства освіти і науки України № 1096 від 11 жовтня 2018 р. «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2019 році»).

Затверджені правила прийому до аспірантури діють упродовж календарного 2023 року.

До аспірантури Інституту на очну (денну, вечірню) та заочну форми навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Для вступу для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю «201 – агрономія» приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідної спеціальності сільськогосподарського спрямування.

Підготовка в аспірантурі наукових установ НААН здійснюється за рахунок:

– коштів Державного бюджету України (якщо третій рівень вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету);

– коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною формою навчання.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

– міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;

– на підставі договорів, укладених між науковою установою НААН та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;

– за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Зарахування вступників для навчання в аспірантурі з числа іноземців за кошти фізичних (юридичних) осіб може здійснюватися упродовж року.

Аспіранти денної форми навчання:

– отримують державну стипендію у разі зарахування на навчання за державним бюджетом на денну форму навчання у відповідності з чинним законодавством України;

– іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком.

Аспіранти заочної форми навчання користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань,
конкурсного відбору та зарахування на навчання

 1. Порядок роботи Приймальної комісії в Інституті картоплярства Національної академії аграрних наук України: щодня, крім суботи та неділі, з 900 до 1600.
 2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури денної та заочної форм навчання проводяться в такі терміни:

 

Етапи та строки вступної кампанії
Початок прийому заяв і документів     10 липня 2023 року
Закінчення прийому заяв і документів     25 серпня 2023 року
Терміни проведення вступних іспитів     1 – 10 вересня 2023 року
Терміни зарахування вступників за кошти державного бюджету     До 15 вересня 2023 року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб     До 30 листопада 2023 року
Початок навчання в аспірантурі     16 вересня 2023 року

Порядок прийому заяв і документів

 1. Вступники до аспірантури подають такі документи:

– заяву на ім’я директора наукової установи;

– особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

– 2 фотокартки 3×4;

– характеристику;

– автобіографію;

– список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;

– медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;

– засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу.

Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;

– рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);

– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);

– копію сторінок паспорта з відмітками;

– копію трудової книжки (при наявності);

– довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);

– міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень (В2, С1 – С2, за наявності).

 1. Паспорт, диплом про вищу освіту, подаються вступниками особисто.
 2. Вступники до аспірантури можуть подавати документи для вступу до

аспірантури не більше, ніж на дві спеціальності.

У тому випадку, коли вступник до аспірантури рекомендується до вступу в аспірантуру за результатами конкурсу одразу за двома спеціальностями, освоювати освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії в аспірантурі за рахунок державного бюджету він може лише за однією спеціальністю, за іншою – на умовах контракту.

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за кошти державного бюджету.

Організацію прийому вступників здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора наукової установи, який є її головою.

Приймальна комісія наукової установи допускає вступників до вступних випробувань на підставі поданих (всіх, наведених у переліку, та вчасно) документів і може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в аспірантуру в зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених Правилами прийому.

Громадяни України, які не завершили навчання за державним замовленням, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

 1. Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 5 стор., підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо.

Вимоги до дослідницьких пропозицій формуються  відповідно до особливостей кожної обраної вступником спеціальності і з відповідної спеціалізації. Оцінювання дослідницької пропозиції відбуватиметься на вступному іспиті зі спеціальності як його складова.

Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір

 1. Вступники до аспірантури Інституту картоплярства НААН складають вступні іспити:

– зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

– з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна: випробування з фаху, іноземна мова, додаткове випробування (в разі необхідності).

 1. Вступний іспит з іноземної мови, як кваліфікаційний іспит, оцінюється за100-бальною шкалою. 

Вступник до аспірантури, який набрав на вступному іспиті з іноземної мови менше ніж 60 балів, не допускається до наступного вступного випробування та участі у конкурсі.

Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, отримані впродовж останніх двох років, що засвідчують рівні С1–С2, звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови. Міжнародні сертифікати рівнів С1–С2 прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови і набирають 60 балів.

Експертизу поданих вступниками міжнародних сертифікатів з іноземної мови, що засвідчують рівні С1–С2, проводять відповідні фахівці (кафедри) іноземних мов до початку вступних випробувань.

Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів С1 – С2, які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури, подано у Додатку 2.

 1. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), за рішенням Приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Додаткові вступні випробування відбуваються після вступних іспитів з іноземної мови та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за 100-бальною шкалою. У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він позбавляється права брати участь у конкурсі.

 1. Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.
 2. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендуватиме на зарахування до

аспірантури, формуватиметься за формулою:

КО = ВІС +ВІМ +ДБ, де:

ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100 бальною шкалою),

ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови або бали міжнародного сертифіката з іноземної мови, що засвідчує рівні С1–С2 (замість вступного іспиту з іноземної мови);

ДБ – додаткові бали за наукові (навчальні) досягнення.

 1. Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на вступних випробуваннях зі спеціальності, оцінюються за 100-бальною шкалою. Вступники, які набрали менш як 60 балів, позбавляються права участі в конкурсі.
 2. Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури нараховує екзаменаційна комісія наукової установи після проведення вступного іспиту зі спеціальності.

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення для вступників до аспірантури подано у Додатку 3.

 1. Зарахування на загальних підставах відбувається за сумою балів, отриманих за вступні іспити та додаткові бали, нараховані за навчальні та наукові досягнення.
 2. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, набравши напівпрохідний бал, можуть бути рекомендовані до зарахування в аспірантуру для освоєння освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за кошти фізичних (юридичних) осіб. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що складається акт.
 3. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня; особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не дозволяється.

Право на першочергове зарахування

 1. У разі одержання однакової кількості балів переважне право при зарахуванні до аспірантури матимуть вступники:
 • які мають наукові публікації, брали участь в конференціях;
 • які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою;
 • рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи та мають цільове направлення;
 • мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівні

С1 – С2.

Зарахування на навчання

Рейтинговий список вступників до аспірантури наукової установи, які рекомендуються до зарахування, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

Наказ про зарахування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії видається директором наукової установи на підставі рішення Приймальної комісії та листа-погодження з Президією НААН.

Особи, які зараховані на навчання до аспірантури наукової установи, повинні до 15 вересня 2023 р. укласти договір.

Прийом документів до 25 серпня 2023 року.

Захарчук Наталія Анатоліївна

Тел: +38 066 114 54 74. +38 045 775 15 52
E-mail: vs_potato@meta.ua

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі Інституту картоплярства НААН для здобуття наукового ступеня доктора філософії у 2020 році

 

Наукова установа/адреса Галузь знань Спеціальність Ліцензійний обсяг, осіб
шифр назва код назва

Інститут картоплярства НААН

Київська обл., Бучанський район, смт Немішаєве, вул. Чкалова, 22

тел.: (04577)41-552

20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія 3

Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів С1 – С2, які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури

Іноземна мова Екзамен

Бали,

що відповідають рівням

С1 та С2

Англійська мова IELTS 6.5-9
TOEFL iBT 79-120
TOEFL paper based 550-667
CPE Grade A, B, C
CAE Grade A, B, C
FCE Grade A
Німецька мова Test DaF 4-5
Goethe-Zertifikat C1 – C2
Zentrale berstufenprüfung C2
Kleines Deutsches Sprachdiplom C2
Французька мова TCF C1 – TCF C2 C1 – C2
DALF C1 – DALF C2 C1 – C2
DSLCF C1
DHEF C2

 

Порядок нарахування додаткових балів за наукові (навчальні) досягнення вступників до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Наукові (навчальні) досягнення Код Кількість балів

Міжнародний сертифікат з іноземної мови, отриманий за останні два роки, що

підтверджує рівні С1 – С2

ДБ1

С1 – 5

С2 – 10

Стаття у науковому виданні, включеному до Переліку наукових фахових видань України (за обраною спеціальністю) ДБ2 15 (кожна стаття)
Наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Copernikus та інші) за обраною спеціальністю* ДБ3 25 (кожна стаття)
Одноосібна монографія або розділ у колективній монографії, яка рекомендована до друку вченою радою наукової установи або факультету/інституту ВНЗ * ДБ4 10
Участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови опублікування тез доповіді) за обраною спеціальністю ДБ5 10 (кожна теза)
Патент або авторське свідоцтво на винахід** ДБ6 20
Рекомендація Вченої ради наукової установи, факультету/інституту до аспірантури (за наявності) ДБ7 5
Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою ДБ8 10

* – за період не більше трьох років до моменту вступу (в сумі не більше як 60 балів

за публікації та участь у конференціях);

** – за період не більше трьох років до моменту вступу.

Права та обов’язки аспірантів

Діяльність у галузі підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів регламентується «Положенням про підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. № 309. Виділяючи державне замовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів через аспірантуру, держава велику увагу приділяє раціональному використанню бюджетних коштів. Основним критерієм ефективної діяльності аспірантури є кількість захищених дисертацій здобувачами під час навчання в аспірантурі. У зв’язку з цим велика відповідальність полягає безпосередньо на аспірантів.

Аспіранти мають право на:

 1. Користування навчально-виробничою, науковою, культурно-спортивною, оздоровчою базою вищих навчальних закладів, наукових установ.
 2. Отримання будь-якої відкритої наукової інформації і наукового консультування.
 3. Участь у науковій діяльності кафедри, відділу, лабораторії.
 4. Отримання державної стипендії встановленого розміру в разі зарахування на навчання: з відривом від виробництва за державним замовленням.
 5. Переривання навчання з поважних причин з подальшим його продовженням. Тривалість і кількість переривань навчання, а також поважність причин визначаються вченою радою вищого навчального закладу, наукової установи.
 6. Щорічні канікули тривалістю до двох календарних місяців, які включаються до загальною терміну навчання у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва.
 7. Участь у виборах до органів самоврядування вищого навчального закладу, наукової установи.
 8. Роботу за сумісництвом відповідно до законодавства України (на підставі укладених договорів).
 9. Безпечні та нешкідливі умови навчання і праці.
 10. Забезпечення впорядкованим житлом у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням — на час навчання за умови оплати вартості користування житлом аспірантом (іногороднім).
 11. Покладення вищими навчальними закладами, науковими установами на аспірантів обов’язків, не пов’язаних з підготовкою дисертації, забороняється.

Аспіранти зобов’язані:

 1. Дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм поведінки.
 2. Глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, під­вищувати загальний культурний рівень.
 3. Опанувати методологію проведення наукових досліджень.
 4. Виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією. Індивідуальний план роботи аспіранта передбачає складання кандидатських іспитів із спеціальності, іноземної мови та філософії, а за потреби — додаткового іспиту, визначеного рішенням спеціалізованої вченої ради закладу, установи, де передбачається захист дисертації, і заліків з дисциплін, визначених рішенням вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи з урахуванням профілю підготовки, а також педагогічної практики.
 5. Звітувати про хід виконання дисертації на засіданні кафедри, відділу, лабораторії, вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи.
 6. У встановлений термін захистити дисертацію або подати її до спеціалізованої вченої ради.
 7. Дотримуватися статуту і правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу, наукової установи.

Що необхідно для успішного виконання пункту 6 зазначених вище зобов’язань?

Аспіранти першого року навчання повинні:

 1. Відвідувати заняття з філософії та відповідної іноземної мови.
 2. Подати у відділ аспірантури витяг із засідання кафедри про затвердження наукового керівника.
 3. Подати і затвердити:
  1. тему реферату з філософії. Тема узгоджується на кафедрі філософії (реферат необхідно під­готувати для допуску складання кандидатського іспиту);
  2. книжку іноземного видання або наукові статті іноземною мовою для перекладу затверджу­ються науковим керівником та викладачем, за яким закріплений аспірант.
 4. Подати у відділ аспірантури витяг із засідання кафедри та вченої ради структурного підроз­ділу університету (факультету або інституту) про затвердження теми дисертації; затверджений індивідуальний план роботи аспіранта, підписаний науковим керівником; підготовлені реферати з філософії та відповідної іноземної мови.
 5. Пройти атестацію на засіданні кафедри за перше півріччя навчального року та заповнити індивідуальний план.
 6. Затвердити атестацію на засіданні вчених рад факультетів або інститутів за перше півріччя навчального року.
 7. Подати у відділ аспірантури результати атестацій:
  1. витяги із засідання вченої ради факультету або інституту та засідання кафедри;
  2. заповнений і підписаний індивідуальний план роботи аспіранта.

Для переведення на другий рік навчання аспіранти повинні:

 1. Успішно скласти кандидатські іспити з філософії та відповідної іноземної мови.
 2. Проявляти ініціативу і виконувати завдання наукового керівника стосовно теми наукового дослідження.
 3. Підібрати відповідну літературу і написати аналітичний розділ дисертації.
 4. Сформулювати цілі та завдання дослідження, вибрати й оволодіти методами дослідження та розв’язування поставлених завдань.
 5. Провести наукові дослідження та апробацію одержаних результатів дослідження на науко­вих конференціях і підготувати та опублікувати дві статті у фахових виданнях.

Аспірантам другого року з відривом від виробництва і третього року навчання без відриву від виробництва необхідно:

 1. Пройти педагогічну практику (підготувати і прочитати лекції із спеціальності, провести ла­бораторні або практичні заняття зі студентами під керівництвом наукового керівника) у терміни, визначені спеціалізованою кафедрою. Про результати практики доповісти на засіданні кафедри та подати у відділ аспірантури витяг із засідання.
 2. Провести експериментальні дослідження, визначені індивідуальним планом роботи аспіранта.
 3. Результати дослідження періодично доповідати на наукових семінарах і засіданнях спеціалізованої кафедри та провести їх апробацію не менш ніж на двох наукових конференціях з даного фаху.
 4. Опублікувати або подати до друку не менше двох статей у фахових виданнях.
 5. Закінчити збирання матеріалу для завершення дисертаційного дослідження.
 6. Написати і подати на перевірку науковому керівникові та провідним спеціалістам з даного фаху другий і третій розділи дисертації.
 7. Чітко сформулювати етапи завершення дисертаційного дослідження.

Аспіранти третього року навчання з відривом від виробництва і четвертого року навчання без відриву від виробництва повинні:

 1. Скласти кандидатський іспит зі спеціальності, за якою навчається аспірант.
 2. Опублікувати основні результати дисертаційного дослідження у фахових виданнях та провести їх апробацію на наукових конференціях.
 3. Чітко сформулювати висновки дисертації і показати особистий внесок аспіранта у виконання поставленого наукового завдання під час проведення даного наукового дослідження.
 4. Повністю завершити роботу над дисертацією.
 5. Підготуватися до попереднього захисту кандидатської дисертації на засіданні кафедри.
 6. Пройти атестацію на засіданні кафедри за весь період навчання.
 7. Подати дисертаційні матеріали до спеціалізованої вченої ради.

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України

НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПИТАНЬ АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ І

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

Атестаційний вісник №5(7), 2012