Журнал "Картоплярство України"

За фахом:

  Сільськогосподарські науки, картоплярство

Тип видання:

  Науково-виробничий журнал

Короткий опис:

  Основні напрямки та особливості розвитку галузі картоплярства в Україні, наукові розробки в селекції, насінництві, технології вирощування, зберіганні та переробці картоплі

Рік заснування журналу:

  2004 р.

Проблематика:

  Подано результати досліджень із селекції, насінництва, технології виробництва картоплі. Висвітлено перспективи селекції картоплі, наведено характеристику міжвидових гібридів; розглянуто проблеми розвитку насінництва в галузі картоплярства, впливу ґрунтово-кліматичних умов вирощування картоплі на ріст, розвиток, урожайність, тощо; описано нові сорти.
  Журнал розрахований на вчених і спеціалістів-картоплярів, викладачів вищих навчальних закладів, студентів та виробників різних форм власності.

Періодичність:

  2 рази на рік

Свідоцтво про реєстрацію:

  КВ № 9312 від 03.11.2004 р.

Мова видання:

  Українська

Засновник:

  Інститут картоплярства НААН

Вимоги до структури та оформлення наукових статей

Вимоги до структури статті:

1. Індекс УДК, вирівняно по лівому краю.
2. Імена та прізвища авторів, науковий ступінь, вчене звання, посада, поштова адреса, е-mail. вирівняно по лівому краю.
3. Назва статті, вирівняна по центру (Times New Roman, шрифт 14, літери великі).
4. Анотація мовою статті (без слова анотація,) до 32 рядків але не менше 1800 знаків (Times New Roman, шрифт 14, курсив).
5. Ключові слова (розпочинається словосполученням «Ключові слова:», вирівняно по ширині тексту, Times New Roman, курсив).
6. Основний текст у структурованому вигляді із виділенням наступних елементів:
6.1. Вступ, який включає:
• загальну постановку проблеми та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор (з посиланнями в тексті на використані джерела), визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття, актуальність проблеми.
6.2. Формулювання мети статті та завдань, умови проведення досліджень, зазначення використаних методів та методик
6.3. Виклад основного матеріалу статті з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
6.4. Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі
7. Список використаної літератури подається після тексту статті, мовою оригіналу. Бібліографічний опис літературних джерел оформлюється згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» та має містити не менше 5 джерел.
Під заголовком «References:» – повторюється «Список використаної літератури» англійською мовою (якщо джерело було видано англійською мовою) або в транслітерації (якщо джерело було видано тільки українською чи російською мовою). (Транслітерація кирилиці (українська мова) латиницею. Постанова КМ України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» затверджує офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею.

Технічні вимоги до оформлення статті:

1. Формат сторінки – А4 (тільки книжкові, альбомні сторінки не допускаються).
2. У тексті не допускаються порожні рядки, знаки переносу, елементи псевдографіки та інші нетекстові символи.
3. Обсяг статті – до десяти друкованих сторінок.
4. Поля: верхнє, нижнє, праве – 2 cм, ліве – 1,5 cм.
5. Шрифт – Times New Roman (кегель 12), міжрядковий інтервал –1,5.
6. Абзацний відступ – 1 см.
7. Кількість табличного матеріалу повинна бути доречною. Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер (наприклад, Таблиця 1.) і назву (друкується над таблицею посередині жирним курсивом). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказують під кожною ілюстрацією (наприклад, Рис. 2.).
8. Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation і нумеруються з правого боку.
9. Таблиці, рисунки друкуються вбудованим редактором Microsoft Word і розміщуються посередині.
10. Текст в таблицях і графіках має бути набраним шрифтом Times New Roman (кегель 12)
11. Посилання на літературу в тексті необхідно давати в квадратних дужках.
12. Всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела.
13. Всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела.
14. Назви праць у списку літератури розташовуються в порядку цитування.

Стаття в кінці має бути підписана авторами та керівниками підрозділів установи, а також мати акт експертизи установи, де вони працюють.
До статті на окремих сторінках подаються дані про автора (ів) (ім’я, по-батькові, прізвище, посада, вчена ступінь, адреса для листування, телефон, електронна пошта), а також анотація обсягом не менш як 1800 знаків російською та англійською мовами.
Статті рецензуються та приймаються до друку редакційною колегією, яка зберігає за собою право вводити в текст зміни і скорочення та відхиляти статті, які не відповідають профілю та вимогам видання, містять застарілі (5-7 річної давності) результати чи однорічні дані, оформлені не за правилами.
Друкуються статті після проходження фахового рецензування та літературного редагування.
Відповідальність за достовірність опублікованої в журналі інформації несуть автори.

З питань розміщення статей в Журналу "Картоплярство" звертайтесь:

  Ярошовець Павло Володимирович
  Тел:+38 (045) 774 10 43, +38 (045) 774 15 33
  Тел. моб.: +38 (093) 150 18 40
  E-mail: upri@visti.com