Інститут картоплярства НААН

Інститут картоплярства є провідною установою, яка проводить наукові дослідження з питань картоплярства і здійснює науковий супровід галузі за такими напрямами, як біо- та ДНК-технології, селекція, насінництво, оздоровлення та прискорене розмноження оздоровленого садивного матеріалу, діагностика латентної форми ураження фітопатогенами, технології та захисту рослин, законодавча робота та розробка програм розвитку галузі картоплярства.

В інституті відпрацьовано біотехнологічні методи та одержано in vitro цінні форми. Розроблено систему тестів для відбору клітинних клонів та рослин-регенерантів стійких до фітофторозу, сухої фузаріозної, кільцевої та мокрої гнилей. З використанням культури тканин створено сорти картоплі Ольвія та Фавор.

Розроблено тест-систему на основі двостадійної мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією для діагностики віроїду веретеноподібності бульб та Х, Y, S, L, М – вірусів картоплі.

Розроблено модель оздоровлення сорту. Сформовано Банк in vitro оздоровлених сортів.

Інститут є утримувачем генетичного банку картоплі України, який нараховує 3016 зразків, а тому числі: 1329 комерційних сортів, 927 зразків культурних та диких видів.

Виділено та вивчено форми придатні для генеративного розмноження.

Селекціонерами інституту створено понад 100 сортів картоплі різних груп стиглості і господарського призначення. До Державного Реєстру сортів рослин України занесено 47сортів селекції інституту.

Сорти, рекомендовані для промислової переробки на картоплепродукти пройшли виробничу перевірку на підприємствах «Крафт Фудз Україна» (Київська обл.), «Гал-Євро Контакт» (Волинська обл.), «Крижана Фудз» (м. Житомир).

Розроблено і випробувано інноваційну біотехнологію отримання оздоровлених мінібульб заданого розміру (1-3 см) в тонкошаровому стерильному субстраті. Вихід з однієї рослини у виробничих умовах становить відповідно сорту 63-108 мінібульб.

Розроблено і впроваджено промислову технологію вирощування вихідного насіннєвого матеріалу картоплі оздоровленого біотехнологічним методом.

В інституті розроблено та рекомендовано до застосування трьох- та чотирирічну схеми відтворення еліти картоплі з використанням як вихідного, отриманого біотехнологічним способом насіннєвого матеріалу.

За науково-методичного забезпечення виробництва базового насіння – еліти, яке здійснює інститут, науково-дослідними установами та опорними пунктами з первинного насінництва щорічно вирощується 10-15 тис. т насіннєвого матеріалу картоплі високих категорій.

Оптимізовано заходи щодо комплексної системи обмеження розвитку й поширення шкідників і хвороб у технології виробництва картоплі.

Розроблено ресурсозберігаючу технологію виробництва картоплі в зональному розрізі України.

В Інституті розроблено елементи сортової технології, зокрема: способи і норми внесення мінеральних добрив; вплив добрив на якість крохмалю та крохмалевіддачу; вплив густоти садіння і строків застосування десикантів на вихід стандартних насіннєвих бульб.

Враховуючи особливості сьогодення інститутом відпрацьовано та рекомендовано виробництву короткоротаційні сівозміни з одним полем картоплі і наявністю занятого пару сидеральними культурами при відсутності багаторічних трав, що забезпечує поповнення поживних речовин.

В умовах Полісся України на дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах обґрунтовано продуктивність короткоротаційних сівозмін і беззмінної культури картоплі на основі вивчення зміни родючості ґрунту за різного насичення картоплею та удобрення.

Розроблено технологічні процеси вирощування насіннєвої та продовольчої картоплі на основі органічного землеробства.

В інституті функціонують акредитовані у сфері Державного метрологічного нагляду:

– лабораторія біотехнології (галузь акредитації – якісний показник ГМО);

– відділ відтворення та оцінки якості насіннєвої картоплі (галузь акредитації – імуноферментний аналіз на віруси картоплі).

Вченими інституту розроблено:

– «Галузева комплексна програма картопля України на 2016-2020рр.»;

– «Програма «Картопля Київщини»;

– «Проект програми виробництва і реалізації добазової, базової і сертифікованої насіннєвої картоплі в Україні»;

– «Інструкція з інспектування сортових посівів картоплі»;

– «Пропозиції щодо лібералізації в питаннях районування сортів картоплі вітчизняної селекції».

Значна робота проведена з міжнародного наукового співробітництва із зарубіжними науковими установами. За результатами спільних досліджень, проведених з Уральським науково-дослідним інститутом сільського господарства (Російська Федерація) створено сорт картоплі Кузовок, який передано до державного сортовипробування в Росії. Продовжена науково-дослідна робота з селекції та біотехнології картоплі згідно договорів про творчу співпрацю з науковими установами Латвії, Росії, Республіки Білорусь, Казахстану, Великобританії, Киргизстану.

Спектр послуг: визначення у рослинах (картопля, ріпак, соя, кукурудза, соняшник) ГМ інгредієнтів (якісний аналіз); імуноферментний аналіз на визначення латентної форми вірусної інфекції в рослинах картоплі в акредитованих лабораторіях інституту; реалізація добазового та базового насіннєвого матеріалу картоплі; моніторинг фітосанітарного стану насаджень картоплі; підбір сорту відповідно до умов та технології вирощування,розробка технологічних карт.