Інститути

провідна науково-дослідна установа півдня, яка працює над розв’язанням фундаментальних і прикладних завдань ведення землеробства на зрошуваних і неполивних землях, а також є головною установою Центру наукового забезпечення АПВ Херсонської області до якого входять Інститут зрошуваного землеробства НААН (головна установа),

Перейти на сайт
  З 1969 року у м. Голій Пристані функціонує Херсонська селекційна дослідна станції баштанництва, що відповідно до рішення Президії Української академії аграрних наук від 22 березня 2001 року перетворена в Інститут південного овочівництва і баштанництва УААН. Сьогодні інститут є головною галузевою науковою установою, що займається розвитком баштанництва в Україні.
  Основними напрямками наукових досліджень інституту є створення нових сортів і гібридів, розробка новітніх технологій виробництва овочевих і баштанних культур, які забезпечують конкурентно-спроможність, ресурсо- та енергозбереження, підвищення продуктивності праці…
Перейти на сайт
  Iнститут овочiвництва i баштанництва НААН – головна наукова галузева установа (рiк заснування – 1947).
  До складу iнституту входять науково-дослiднi станцiї: Донецька, Днiпропетровська, “Маяк” (Чернiгiвська обл.), ДП “ДГ “Пархомівське” (Краснокутський р-н, Харківська обл.), ДП “ДГ “Борки” (Зміївський р-н, Харківська обл.).
  У провiдних лабораторiях iнституту працюють 103 квалiфiкованих науковця, серед яких один академiк, вісім докторів, 43 кандидати наук.
  Iнститут проводить методичне керiвництво та координацiю 13 установ України з питань овочівництва і баштанництва.
  Напрями наукових дослiджень: на основi сучасних методiв генетики, iмунiтету, бiотехнологiї та молекулярної бiологiї створення конкурентоздатних сортiв і гiбридiв овочевих i баштанних рослин для вiдкритого i закритого ґрунтiв з протекторно-лiкувальними властивостями, стiйких проти шкiдникiв, хвороб i абiотичних факторiв; розроблення i удосконалення технологiй iх вирощування та насiнництва; формування генетичного банку джерел овочевих i баштанних рослин; iнтенсифiкацiя економiки i ефективного маркетингу в товарному овочiвництвi…
Перейти на сайт
  Iнститут сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України – є провідною багатогалузевою аграрною науковою установою в регіоні, на яку покладено вирішення комплексу проблем розвитку сільського господарства на основі розробки та впровадження досягнень аграрної науки у виробництво.
  Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН є головною установою Регіонального центру наукового забезпечення агропромислового виробництва Сумської області (директор Інституту, керівник Центру – Кабанець Віктор Михайлович), який входить до зонального Лівобережно-лісостепового науково-інноваційного центру (наказ НААН № 59 від 27.02.2012 р.).
  Основні напрями діяльності Інституту:
  – Наукове супроводження розвитку агропромислового виробництва регіону через створення нових сортів, системи їх насінництва та вдосконалення технологій вирощування, адаптованих до ґрунтово-кліматичних умов регіону.
  – Науково-методичний супровід галузей льонарства, коноплярства та лікарського рослинництва в Україні
  – Наукове забезпечення та реалізація регіональних програм інноваційного розвитку АПК.
  – Науково-консультаційний супровід трансферу інновацій.
  – Організація демонстраційних полігонів, виставок, виставок-ярмарків, аукціонів тощо.
  – Організація насінництва нових і перспективних сортів культур різного екотипу і племінного молодняка сільськогосподарських тварин.
Перейти на сайт
  Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН – єдина в Україні наукова установа, яка визначає основи державної і науково-технічної політики, координує, організовує і проводить наукові дослідження в галузі сільськогосподарської мікробіології; сприяє впровадженню їхніх результатів у виробництво; координує наукові дослідження багатьох наукових установ нашої країни.
Перейти на сайт
   Національний науковий центр “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” Національної академії аграрних наук України, колектив якого завжди прагнув і прагне оригінально вирішувати складні науково-технічні проблеми, інколи випереджаючи навіть час, прагне бути на вістрі наукового пошуку. ..
Перейти на сайт
    Інститут створено з метою науково-технічного забезпечення технологій виробництва сільськогосподарської продукції в поліській зоні України шляхом розробки нових і удосконалення існуючих виробничих процесів у галузях рослинництва і тваринництва, виведення нових сортів сільськогосподарських культур, порід, типів і ліній великої рогатої худоби та свиней…
Перейти на сайт
  Волинська ДСГДС здійснює координаційно-методичну діяльність як Центр наукового забезпечення агропромислового виробництва області, розробляє спільно з Головним управлінням агропромислового розвитку області програми розвитку, бере участь у розв’язанні соціальних проблем села.
  Крім того, дослідна станція здійснює науково-інформаційну діяльність у вигляді сільськогосподарського дорадництва, проводить конференції, семінари, наради, дні поля, здійснює навчання сільськогосподарських кадрів, а також активно пропагує і впроваджує досягнення науки і передового досвіду у виробництво, надає консультації з різних питань ведення аграрного виробництва.
  Волинська ДСГДС видає обласну газету «Аграрна наука Волині», науково-методичні рекомендації з багатьох напрямів аграрного виробництва…
Перейти на сайт