Image is not available
Захарчук Наталія Анатоліївна

Вчений секретар

Народилась в м. Умань Черкаської області. З 1987 по 1992 рік навчалась в Українській сільськогосподарській академії (м. Київ) на факультеті «Захист рослин». Здобула кваліфікацію вченого агронома.
З квітня 1992 року по лютий 1997 року працювала на посаді старшого лаборанта лабораторії клітинної селекції Інституту картоплярства.
Впродовж 1997-2000 рр. навчалась в аспірантурі Інституту картоплярства УААН за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія.
В 2000 році науковий співробітник, а з 2003 - завідувач лабораторії клітинної та генетичної інженерії Інституту картоплярства.
У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фітотоксичні метаболіти Phytophthora infestans (Mont) de Bary та їх використання при створенні стійких форм картоплі» та отримала науковий ступінь кандидата біологічних наук.
З вересня 2004 року є вченим секретарем Інституту картоплярства.
В 2015 році отримала вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 06.01.05- селекція і насінництво. Має 68 наукових праць, в т.ч. патенти на винаходи та сорти картоплі.
Як вчений секретар забезпечує організацію роботи Вченої ради, атестаційної та конкурсної комісій, готує відповідні матеріали та вносить їх на розгляд Вченої ради; забезпечує ведення діловодства з питань роботи Вченої ради; готує й подає пропозиції щодо проектів тематичних планів наукових досліджень та науково-дослідних розробок, здійснює контроль за їх виконанням; здійснює підготовку й подає документи для державної реєстрації та обліку наукових досліджень та науково-технічних розробок інституту, забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів з проведення наукових досліджень і контролює виконання їх за етапами; бере участь у наукових розробках; сприяє співпраці з державними спеціалізованими установами (організаціями) в проведенні спільних наукових досліджень та науково-технічних розробок, знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються профілю діяльності.
Як завідувач аспірантури займається організацією і контролем за підготовкою наукових кадрів в аспірантурі за всіма формами навчання, організовує і контролює навчання аспірантів, читання лекцій та проведення семінарських занять для аспірантів; контролює затвердження індивідуальних планів роботи аспірантів і тем їх дисертаційних робіт, проходження атестації аспірантів, здобувачів; організовує сесії з прийому кандидатських іспитів; контролює проходження звітів аспірантів на вченій раді інституту та роботу з підготовки звітів у вищі інстанції за підпорядкуванням.

Slider